Van Cauwenberghe & Goesaert, geassocieerde notarissen

 

Van Cauwenberghe & Goesaert

geassocieerde notarissen

Notaris.be gebruiksvoorwaarden

Dit is de officiële website van het Vlaams Notariaat, een uitgave van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw (Fednot).
Bergstraat 30-34, B - 1000 Brussel

 

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op deze website van Fednot. Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan de website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

 

Doel

Alle informatie op de websites van de “Fednot-VlaNot” is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de notaris in uw buurt raadplegen.

 

Copyright

Door gebruik te maken van de “Fednot-VlaNot”-pagina's verklaart u in te stemmen met de voorwaarden van de hiernavolgende regels. Als u niet akkoord kunt gaan met deze regels, gelieve dan geen gebruik te maken van de diensten van “Fednot-VlaNot”.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de “Fednot-VlaNot”.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de “Fednot-VlaNot” verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Er is gepoogd om alle houders van de auteursrechten te contacteren. Mochten er desalniettemin instanties zijn die menen dat hun rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunnen ze alsnog contact opnemen met de webmaster (emailadres).
Het aanbrengen van hyperlinks naar andere sites impliceert niet dat “Fednot-VlaNot” noodzakelijkerwijze akkoord gaat met de inhoud van de informatie die op deze sites wordt aangeboden. De gekoppelde websites staan niet onder de controle van de medewerkers van “Fednot-VlaNot” en zij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u ontvangt via deze sites.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de site “Fednot-VlaNot”, maar alleen als “Fednot-VlaNot” in het volledige scherm van de browser zichtbaar wordt en het adres (URL) van de site zichtbaar blijft. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de “Fednot-VlaNot”. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site.

Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat u de site niet zult gebruiken voor illegale doeleinden. U mag de site niet moedwillig beschadigen, uitschakelen of overbelasten. U mag geen informatie of enig andere gegevens trachten te bekomen door handelingen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op de “Fednot-VlaNot-website” is vulgariserend en het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De” Fednot-VlaNot” streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de “Fednot-VlaNot” hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

“Fednot-VlaNot” is niet verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten en geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

Gebruik van de Chatbot

Door gebruik te maken van de chatbot gaat u ermee akkoord dat u geen verklaringen post, die vals, lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, beledigend, vulgair, haatdragend, intimiderend, obsceen, godslasterlijk, seksueel georiënteerd, bedreigend, inbreuk makend op iemands privacy zijn of die in strijd zijn met enige internationale of Belgische wet. Daarnaast gaat u er ook mee akkoord geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen, tenzij u eigenaar bent van het auteursrecht of u schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Spam, advertenties, kettingbrieven, piramideschema's en sollicitaties zijn ook verboden in de chatbot.

Merk op dat het onmogelijk is voor  Fednot om de geldigheid van berichten te bevestigen. Vergeet niet dat wij niet actief toezicht houden op de geplaatste berichten en als zodanig niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gepresenteerde informatie. De geplaatste berichten geven de mening van u als gebruiker weer, en dus zeker niet de mening van Fednot of haar medewerkers. Fednot behoudt zich het recht voor om aanstootgevende inhoud te verwijderen, binnen een redelijke termijn, indien zij vaststellen dat verwijdering noodzakelijk is.

U blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van uw geplaatste berichten. Bovendien gaat u ermee akkoord om Fednot alsook haar  personeel hiervan schadeloos te stellen en te vrijwaren.